Pysy kyydissä

Tilaa Taksini-uutiskirje jättämällä sähköpostiosoitteesi

Tietosuojaseloste


Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Router Group käsittelee rekisterinpitäjän roolissa asiakkaidensa henkilötietoja tarjoamansa Taksini-palvelun yhteydessä. Huomaathan, että tämän tietosuojaselosteen sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytännön tai yrityksemme käytäntöjen muuttuessa. 

Rekisterinpitäjä

Router Group Oy 
Y-tunnus 3099917-7
Konetie 33 A 
90620 Oulu 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Jarkko Makkonen
tietosuoja@routergroup.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus 

Rekisteröityjen henkilötietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

 • Taksikuljetusvälityspalveluiden tarjoaminen ja toteuttaminen asiakkaille Taksini-sovelluksen kautta 
 • Taksikuljetuksiin liittyvän laskutuksen toteuttaminen 
 • Markkinointi- ja asiakasviestintä
 • Asiakkuuden ja siihen liittyvien tietojen ylläpito ja asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakkuuden analysointi, ennustaminen sekä kehittäminen
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, tilastointi, raportointi sekä laadun ja turvallisuuden varmistaminen
 • Palveluiden, tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäminen

Rekisterinpitäjä käyttää verkkopalvelussa myös evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeitä käytetään myös kohdentamaan markkinointia eri kanavissa, kuten sosiaalisen median kanavissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin:

 • Henkilötietojen käsitteleminen on tarpeen, jotta rekisterinpitäjä voi panna täytäntöön sopimuksen asiakkaan tai asiakkaan työnantajan kanssa tai toteuttaa sopimusta edeltävät toimenpiteet. Kun rekisteröity esimerkiksi rekisteröityy Taksini-palvelun käyttäjäksi, rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn tietoja hoitaakseen osapuolten välille syntyneeseen sopimukseen perustuvat velvollisuudet. 
 • Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella esimerkiksi sen mahdollistamiseksi, että rekisterinpitäjä voi mahdollistaa taksitilausten jakamisen ja taksikyytien toteuttamisen seuraamiseen liittyvät toimet, kuljettajan ja asiakkaan välisen taksitilausta koskevan viestinnän sekä muun asiakasviestinnän toteuttamiseksi, taksitilauksiin liittyvän asiakastuen ja asiakkaan informoinnin, asiakaspalautteiden ja -arvioiden käsittelyn. 
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden käyttämiseksi, kuten esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön arkistointivelvoitteiden noudattamiseksi, myös asiakassuhteen tai liiketoimintatapahtuman päättymisen jälkeen. 
 • Asiakkaan päätelaitteen sijaintitietoja, asiakkaan tietoja sähköisiin suoramarkkinointitarkoituksiin sekä evästetietoja voidaan käsitellä asiakkaan antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.  

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee vain sellaisia asiakkaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä mainittuja rekisterinpitäjän käsittelytarkoituksia varten. 

Tämän tietosuojaselosteen mukaisia rekisteröityjä ovat henkilöt, joilla on rekisterinpitäjään asiakassuhde (luonnolliset henkilöt, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt sekä henkilöt, joiden työnantaja on asiakassuhteessa rekisterinpitäjään) sekä henkilöt, joilla on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde, mutta joiden tietoja säilytetään lakiin perustuvan velvollisuuden täyttämiseksi.  

Rekisterinpitäjä voi käsitellä asiakkaistaan seuraavia henkilötietoja:  

Ensisijaisesti tilauksen käsittelyyn ja kyytien tarjoamiseen liittyvät tiedot 

 • Nimi ja yhteystiedot (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisesti osoitetiedot) sekä mahdollinen asiakasnumero 
 • Matkan tiedot (kuten ajankohta, lähtöosoite ja määränpää) 
 • Tilaukseen tai kuljetukseen liittyvät muut tiedot 
 • Kuljetukseen liittyvät mahdolliset lisätiedot 

Muut tiedot

 • Kuljetukseen liittyvät tiedot (kuten esimerkiksi tilaus- ja taksinumero, ajankohta, lähtöosoite ja määränpää) 
 • Mahdolliset asiakkaan sovellukseen tallentamat suosikkiosoitteet 
 • Taksitilauksen puhelintallenne, kun tilaus on tehty puhelimitse
 • Mahdolliset laskutustiedot 
 • Mahdolliset suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot
 • Löytötavaroihin liittyvät tiedot, kuten katoamisajankohta, asiakasta kuljettaneen auton numero ja kuvaus kadonneesta tavarasta
 • Sijaintitieto, kun asiakas käyttää Taksini-sovellusta ja on sallinut päätelaitteeltaan sijaintinsa jakamisen

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten ja sopimuksellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen mainittujen velvoitteiden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän yllä kuvatun oikeutetun edun perusteella, henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti osana rekisterinpitäjän sisäistä valvontaa. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään, esimerkiksi asiakkaan luodessa käyttäjätilin Taksini-sovellukseen, tehdessään tilauksen Taksini-sovelluksen kautta tai puhelimitse, antaessaan asiakasarvion tai jättäessään asiakaspalautetta tai ollessaan muutoin rekisterinpitäjään yhteydessä. Lisäksi yrityksen edustajien yhteystietojen osalta tiedot voidaan saada kyseiseltä asiakasyritykseltä. 

Henkilötietoja voidaan kerätä myös kyytipalveluntarjoajalta esimerkiksi tilanteissa, joissa olet antanut kyytipalveluntarjoajalle asiakaspalautetta. 

Henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta, kuten Taksini-sovelluksen Google Maps -karttapalveluntarjoajalta Googlelta, jos asiakas on sallinut sijaintitietojen keräämisen, sekä rekisterinpitäjän mobiilimaksujen välittäjältä (Checkout Finland Oy / Payment Highway Oy) Taksini-sovelluksen kautta tehtyihin maksuihin liittyen.  

Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä voi jakaa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä henkilötietoja palveluntarjoajilleen, jotka käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tämä taataan muun muassa organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla. Tällaisia ulkopuolisia palveluntarjoajia ovat muun muassa rekisterinpitäjän käyttämät palveluntarjoajat rekisterinpitäjän IT-järjestelmien ylläpitoon ja kehitykseen liittyen, maksunvälitykseen liittyen, laskutukseen liittyvässä postituksessa, sekä laadunvalvontaan ja markkinointiin liittyen.  

Sovellettavan lain vaatimukset voivat myös tietyissä tilanteissa edellyttää henkilötietojen luovuttamista viranomaisille. 

Rekisterinpitäjä voi jakaa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä henkilötietoja mobiilimaksujen välittäjälle Checkout Finland Oy:lle / Payment Highway Oy:lle. Checkout Finland Oy / Payment Highway Oy toimivat palveluidensa osalta itsenäisinä rekisterinpitäjinä ja heidän henkilötietojen käsittely on kuvattu heidän kulloinkin voimassa olevassa tietosuojaselosteessa.

Mikäli asiakas on sallinut sijaintitietojen keräämisen päätelaitteeltaan Taksini-sovelluksen käytön yhteydessä, päätelaitteen sijaintitietoja voidaan jakaa Googlelle Google Maps -karttapalvelun toteuttamista varten. Google toimii palveluidensa osalta itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittely on kuvattu Googlen kulloinkin voimassa olevassa tietosuojaselosteessa. 

Lisätietoja Checkout Finland Oy:n / Payment Highway Oy:n ja Googlen tietosuojakäytännöistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavissa täältä:

Checkout Finland (tietosuojaseloste)

Google (tietosuojaseloste) 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta tietojen häviämiseltä tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden asianmukainen ohjeistaminen. Rekisterinpitäjä huolehtii kaikkien henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien tahojen salassapitovelvollisuudesta. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti siirrä tai luovuta asiakkaidensa henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja jostain erityisestä syystä siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistuu kaikissa tapauksissa kulloinkin soveltuvista lainsäädännön mukaisista siirtoperusteista sekä riittävistä suojatoimista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia, joiden avulla rekisteröity voi tietyissä tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelyssä.

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@routergroup.fi.

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja tarkastaa hänestä käsiteltävät tiedot. Rekisteröity voi ensisijaisesti tarkastella ja päivittää omia tietojaan itse Taksini-sovelluksessa. Mikäli rekisteröity esittää rekisterinpitäjälle tarkastusta koskevan pyynnön, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöä esimerkiksi tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtien osalta.
 • Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjän käsittelemien virheellisten tietojen oikaisemista sekä pyytää puutteellisten tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi ensisijaisesti tarkastella ja päivittää omia tietojaan itse Taksini-sovelluksessa. 
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta (esimerkiksi liittyen asiakkaan avoimiin laskuihin tai häneen kohdistettuihin perintätoimiin) tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, rekisterinpitäjää velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt, rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on tällöin velvollisuus poistaa tällaiset tiedot. Rekisteröity voi ensisijaisesti poistaa omia tietojaan itse Taksini-sovelluksessa.
 • Käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä taikka pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi lakisääteisten edellytysten vallitessa olla oikeus saada rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, esimerkiksi henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle hänen tietojensa käsittelystä, mikäli hänellä on siihen liittyen huomautettavaa. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.